គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 22:21 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​បាន​មាន​បន្ទូល​មក​ខ្ញុំ​ថា​ ចូរ​ចេញ​ទៅ​ ព្រោះ​ខ្ញុំ​នឹង​ចាត់​អ្នក​ឲ្យ​ទៅ​ឯ​សាសន៍​ដទៃ​ដែល​នៅ​ឆ្ងាយៗ»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 22

មើលកិច្ចការ 22:21នៅក្នុងបរិបទ