គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 22:20 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​កាល​ពួកគេ​សម្លាប់​លោក​ស្ទេផាន​ដែល​ជា​សាក្សី​របស់​ព្រះអង្គ​ ខ្ញុំ​ក៏​ឈរ​នៅ​ទី​នោះ​ ទាំង​យល់​ស្រប​ដែរ​ ហើយ​យាម​សម្លៀក​បំពាក់​ឲ្យ​ពួក​អ្នក​សម្លាប់​គាត់​ទៀត​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 22

មើលកិច្ចការ 22:20នៅក្នុងបរិបទ