គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 22:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​ក៏​ទូល​ថា​ ព្រះអម្ចាស់​អើយ!​ ពួកគេ​ដឹង​ស្រាប់​ហើយ​ថា​ ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​ពួក​អ្នកជឿ​ព្រះអង្គ​យក​ទៅ​ដាក់​គុក​ ទាំង​វាយ​ដំ​ពួកគេ​នៅ​តាម​សាលា​ប្រជុំ​នានា​ផង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 22

មើលកិច្ចការ 22:19នៅក្នុងបរិបទ