គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 22:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ឃើញ​ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​មក​ខ្ញុំ​ថា​ ចូរ​ប្រញាប់​ចាកចេញ​ពី​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ភ្លាម​ ព្រោះ​គេ​មិន​ទទួល​ទីបន្ទាល់​ដែល​អ្នក​បាន​និយាយ​អំពី​ខ្ញុំ​ទេ‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 22

មើលកិច្ចការ 22:18នៅក្នុងបរិបទ