គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 2:7 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួកគេ​នឹក​អស្ចារ្យ​ ទាំង​ស្ងើច​សរសើរ​ ហើយ​សួរ​ថា៖​ «មើល៍​ ពួកអ្នក​ដែល​កំពុង​និយាយ​ទាំងអស់​នេះ​ តើ​មិន​មែន​ជា​ពួកអ្នក​ស្រុក​កាលីឡេ​ទេ​ឬ?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 2

មើលកិច្ចការ 2:7នៅក្នុងបរិបទ