គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 2:44 Khmer Christian Bible (KCB)

អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ជឿ​ បាន​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ និង​មាន​អ្វីៗ​រួម​គ្នា។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 2

មើលកិច្ចការ 2:44នៅក្នុងបរិបទ