គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 2:36 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ចូរ​ឲ្យ​ពូជពង្ស​អ៊ីស្រាអែល​ទាំងអស់​បាន​ដឹង​ជា​ប្រាកដ​ចុះ​ថា​ ព្រះជាម្ចាស់​បាន​តាំង​ព្រះយេស៊ូ​ ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ឆ្កាង​នេះ​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​ និង​ជា​ព្រះគ្រិស្ដ»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 2

មើលកិច្ចការ 2:36នៅក្នុងបរិបទ