គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 16:24 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​ឆ្មាំ​គុក​ទទួល​បញ្ជា​យ៉ាង​ដូច្នោះ​ហើយ​ គេ​ក៏​យក​ពួកគាត់​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​គុក​ដែល​នៅ​ជ្រៅ​ ព្រមទាំង​ដាក់​ខ្នោះ​ជើង​ជាប់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 16

មើលកិច្ចការ 16:24នៅក្នុងបរិបទ