គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 16:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ យើង​ក៏​ចុះ​សំពៅ​ពី​ក្រុង​ទ្រអាស​តម្រង់​ទៅ‍​ឯ​កោះ​សាម៉ូត្រាស។​ នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ យើង​បាន​ទៅ​ដល់​ក្រុង​នាប៉ូល​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 16

មើលកិច្ចការ 16:11នៅក្នុងបរិបទ