គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 13:28 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ទោះបី​ពួកគេ​រក​ហេតុ​សម្លាប់​ព្រះអង្គ​មិន​បាន​ក៏​ដោយ​ ក៏​ពួកគេ​សុំ​លោក​ពីឡាត់​ឲ្យ​សម្លាប់​ព្រះអង្គ​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 13

មើលកិច្ចការ 13:28នៅក្នុងបរិបទ