គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 12:15 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួកគេ​ប្រាប់​នាង​ថា៖​ «អ្នក​រវើ​រវាយ​ហើយ!»​ ប៉ុន្ដែ​នាង​នៅ​តែ​អះអាង​បែប​ដូច្នេះ។​ ពួកគេ​ក៏​ប្រាប់​នាង​ទៀត​ថា៖​ «នោះ​ជា​ទេវតា​របស់​គាត់​ទេ»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 12

មើលកិច្ចការ 12:15នៅក្នុងបរិបទ