គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 12:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ក្រោយ​ពី​យល់​ហេតុការណ៍​នេះ​ហើយ​ គាត់​ក៏​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ផ្ទះ​របស់​នាង​ម៉ារា​ ជា​ម្ដាយ​របស់​លោក​យ៉ូហាន​ដែល​ហៅ​ថា​ម៉ាកុស​ ជា​កន្លែង​ដែល​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​កំពុង​ជួបជុំ​គ្នា​អធិស្ឋាន។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 12

មើលកិច្ចការ 12:12នៅក្នុងបរិបទ