គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 6:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរឲ្យអ្នក​ដែល​រៀន​ព្រះបន្ទូល​ចែក​រំលែក​របស់​ល្អៗ​ទាំង​អស់​ដល់​អ្នក​ដែល​បង្រៀន។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 6

មើលកាឡាទី 6:6នៅក្នុងបរិបទ