គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 5:22 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​ផល​ផ្លែ​របស់​ព្រះវិញ្ញាណ​វិញ​ គឺ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ អំណរ​ សេចក្ដី​សុខសាន្ដ​ សេចក្ដី​អត់ធ្មត់​ សេចក្ដី​សប្បុរស​ សេចក្តី​ល្អ​ ភាព​ស្មោះ​ត្រង់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 5

មើលកាឡាទី 5:22នៅក្នុងបរិបទ