គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 4:31 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ បងប្អូន​អើយ!​ យើង​មិន​មែន​ជា​កូន​របស់​ស្ត្រី​ជា​អ្នក​បម្រើ​ទេ​ គឺ​ជា​កូន​របស់​ស្ត្រី​ជា​អ្នក​មាន​សេរីភាព​វិញ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 4

មើលកាឡាទី 4:31នៅក្នុងបរិបទ