គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 1:4 Khmer Christian Bible (KCB)

គឺ​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​បាន​ប្រគល់​អង្គ​ទ្រង់​សម្រាប់​បាប​របស់​យើង​ ដើម្បី​សង្គ្រោះ​យើង​ឲ្យ​រួច​ពី​លោកិយ​ដ៏​អាក្រក់​នា​បច្ចុប្បន្ន​ ស្រប​តាម​បំណង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​ជា​ព្រះវរបិតា​របស់​យើង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 1

មើលកាឡាទី 1:4នៅក្នុងបរិបទ