គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 1:24 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ពួកគេ​ក៏​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់​ដោយ​ព្រោះ​ខ្ញុំ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 1

មើលកាឡាទី 1:24នៅក្នុងបរិបទ