គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 1:22 Khmer Christian Bible (KCB)

តែ​ក្រុមជំនុំ​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​ដែល​នៅ​ស្រុក​យូដា​មិន​បាន​ស្គាល់​មុខ​ខ្ញុំ​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 1

មើលកាឡាទី 1:22នៅក្នុងបរិបទ