គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 1:20 Khmer Christian Bible (KCB)

សេចក្ដី​ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​មក​អ្នក​រាល់គ្នា​នេះ​ មើល៍​ នៅ​ចំពោះ​ព្រះជាម្ចាស់​ ខ្ញុំ​មិន​កុហក​ទេ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 1

មើលកាឡាទី 1:20នៅក្នុងបរិបទ