គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 1:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ជួប​ពួក​សាវក​ឯ​ទៀត​ទេ​ លើក​លែង​តែ​លោក​យ៉ាកុប​ជា​ប្អូន​របស់​ព្រះអម្ចាស់​ប៉ុណ្ណោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 1

មើលកាឡាទី 1:19នៅក្នុងបរិបទ