គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 1:15 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ពេល​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​បាន​ញែក​ខ្ញុំ​ទុក​តាំង​ពី​ក្នុង​ផ្ទៃ​ម្តាយ​ បាន​ត្រាស់​ហៅ​ខ្ញុំ​តាមរយៈ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះអង្គ​ និង​បាន​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 1

មើលកាឡាទី 1:15នៅក្នុងបរិបទ