គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កាឡាទី 1:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​ប៉ូល​ ជា​សាវក​ដែល​មិន​មែន​មក​ពី​មនុស្ស​ ឬ​តាមរយៈ​មនុស្ស​ឡើយ​ គឺ​តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ត​ និង​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ព្រះវរបិតា​ ដែល​បាន​ប្រោស​ព្រះយេស៊ូ​ឲ្យ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កាឡាទី 1

មើលកាឡាទី 1:1នៅក្នុងបរិបទ