គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

៣ យ៉ូហាន 1:4 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

គ្មាន​សេចក្តី​ណា​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​អរ​សប្បាយ លើស​ជាង​សេចក្តី​នេះ​ទេ គឺ​ដែល​ឮ​និយាយ​ថា ពួក​កូន​ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​សេចក្តី​ពិត​នោះ​ឯង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ៣ យ៉ូហាន 1

មើល៣ យ៉ូហាន 1:4នៅក្នុងបរិបទ