គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ យ៉ូហាន ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ជំពូក

  1. 1