គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 1:4 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដែល​ដោយ‌សារ​សេចក្តី​ទាំង​នោះ ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​សេចក្តី​សន្យា​ដ៏​ធំ​បំផុត ហើយ​វិសេស​ផង មក​យើង​រាល់​គ្នា ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ចំណែក​ជា​និស្ស័យ​នៃ​ព្រះ ដោយ‌សារ​សេចក្តី​សន្យា​នោះ​ឯង ដោយ​បាន​រួច​ពី​សេចក្តី​ពុក‌រលួយ​នៅ​ក្នុង​លោកីយ៍​នេះ​ដែល​កើត​អំពី​សេចក្តី​ប៉ង‌ប្រាថ្នា

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 1

មើល២ ពេត្រុស 1:4នៅក្នុងបរិបទ