គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 2:6 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ឯ​អ្នក​ធ្វើ​ស្រែ ក៏​ត្រូវ​នឿយ​ហត់​ជា​មុន​ដែរ ទើប​នឹង​ទទួល​ផល​បាន

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 2

មើល២ ធីម៉ូថេ 2:6នៅក្នុងបរិបទ