គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 3:17 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ប៉ុល​ខ្ញុំ​សរសេរ​ពាក្យ​ជំរាប​សួរ​នេះ ដោយ​ដៃ​ខ្លួន​ខ្ញុំ នេះ​គឺ​ជា​ទី​សំគាល់​ក្នុង​គ្រប់​សំបុត្រ​របស់​ខ្ញុំ គឺ​បែប​យ៉ាង​នេះ​ហើយ ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​មក

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 3

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 3:17នៅក្នុងបរិបទ