គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថែស្សាឡូនីច 3:14 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

បើ​អ្នក​ណា​មិន​ស្តាប់​តាម​ពាក្យ​របស់​យើង​ខ្ញុំ ក្នុង​សំបុត្រ​នេះ​ទេ នោះ​ចូរ​សំគាល់​អ្នក​នោះ​ទុក ហើយ​កុំ​ឲ្យ​ភប់‌ប្រសព្វ​នឹង​គេ​ឲ្យ​សោះ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​មាន​សេចក្តី​ខ្មាស

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថែស្សាឡូនីច 3

មើល២ ថែស្សាឡូនីច 3:14នៅក្នុងបរិបទ