គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 1:3 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដូច្នេះ សេចក្តី​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ ហើយ​ឮ​នោះ យើង​ខ្ញុំ​ប្រាប់​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មាន​សេចក្តី​ប្រកប​នឹង​យើង​ខ្ញុំ​ដែរ រីឯ​សេចក្តី​ប្រកប​របស់​យើង​ខ្ញុំ នោះ​គឺ​ប្រកប​នឹង​ព្រះ‌វរ‌បិតា ហើយ​នឹង​ព្រះ‌យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ជា​ព្រះ‌រាជ‌បុត្រា​ទ្រង់

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 1

មើល១ យ៉ូហាន 1:3នៅក្នុងបរិបទ