គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 1:10 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

បើ​យើង​ថា យើង​មិន​ដែល​ធ្វើ​បាប​សោះ នោះ​ឈ្មោះ​ថា​យើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រង់​ទៅ​ជា​អ្នក​កុហក​វិញ ហើយ​ព្រះ‌បន្ទូល​ទ្រង់​មិន​នៅ​ក្នុង​យើង​ទេ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 1

មើល១ យ៉ូហាន 1:10នៅក្នុងបរិបទ