គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 6:8 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

តែ​បើ​មាន​អាហារ​ទទួល​ទាន និង​សំលៀក‌បំពាក់ នោះ​ក៏​ល្មម​ឲ្យ​យើង​បាន​ស្កប់​ចិត្ត​ហើយ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 6

មើល១ ធីម៉ូថេ 6:8នៅក្នុងបរិបទ