គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 2:3 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដ្បិត​យ៉ាង​នោះ ទើប​បាន​ល្អ ហើយ​គាប់​ព្រះ‌ហឫ‌ទ័យ ដល់​ព្រះ​ដ៏​ជា​ព្រះ‌អង្គ​សង្គ្រោះ​នៃ​យើង

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 2

មើល១ ធីម៉ូថេ 2:3នៅក្នុងបរិបទ