គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 2:14 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ហើយ​មិន​មែន​លោក​អ័ដាម ដែល​ចាញ់​បញ្ឆោត​ទេ គឺ​ជា​ស្ត្រី​វិញ​ទេ​តើ ដែល​ចាញ់​បញ្ឆោត​នោះ ព្រម​ទាំង​រំលង​ច្បាប់​ផង

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 2

មើល១ ធីម៉ូថេ 2:14នៅក្នុងបរិបទ