គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 5:28 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

សូម​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ប្រកប ដោយ​ព្រះ‌គុណ​របស់​ព្រះ‌យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ជា​ព្រះ‌អម្ចាស់​នៃ​យើង​រាល់​គ្នា។ អាម៉ែន។:៚

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 5

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 5:28នៅក្នុងបរិបទ