គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 5:22 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ចូរ​ចៀស​ចេញ​ពី​សេចក្តី​អាក្រក់​គ្រប់​យ៉ាង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 5

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 5:22នៅក្នុងបរិបទ