គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 2:8 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

គ្មាន​ចៅ‌ហ្វាយ​ណា​ក្នុង​លោកីយ៍​នេះ​បាន​ស្គាល់​សេចក្តី​អាថ៌‌កំបាំង​នោះ​ឡើយ បើ​បាន​ស្គាល់ នោះ​គេ​មិន​បាន​ឆ្កាង​ព្រះ‌អម្ចាស់​ដ៏​មាន​សិរី​ទេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 2

មើល១ កូរិនថូស 2:8នៅក្នុងបរិបទ