គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 2:5 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​សេចក្តី​ជំនឿ​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​តាំង​នៅ ដោយ​ប្រាជ្ញា​របស់​មនុស្ស​ឡើយ គឺ​ដោយ​ព្រះ‌ចេស្តា​នៃ​ព្រះ​វិញ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 2

មើល១ កូរិនថូស 2:5នៅក្នុងបរិបទ