គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 1:19 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ព្រោះ​មាន​សេចក្តី​ចែង​ទុក​មក​ថា «អញ​នឹង​បំផ្លាញ​ប្រាជ្ញា​របស់​ពួក​អ្នក​ប្រាជ្ញ ហើយ​នឹង​លើក​ចំណេះ​របស់​ពួក​អ្នក ដែល​ចេះ ចោល​ចេញ»

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 1

មើល១ កូរិនថូស 1:19នៅក្នុងបរិបទ