គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 6:3 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដើម្បី​ឲ្យ​ឯង​រាល់​គ្នា​បាន​សេចក្តី​សុខ ហើយ​រស់​នៅ​ផែនដី​ជា​យូរ‌អង្វែង​ទៅ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 6

មើលអេភេសូ 6:3នៅក្នុងបរិបទ