គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 5:1 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដូច្នេះ ចូរ​ត្រាប់​តាម​ព្រះ ដូច​ជា​កូន​ស្ងួនភ្ងា

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 5

មើលអេភេសូ 5:1នៅក្នុងបរិបទ