គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 7:8 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ពី​ពូជ​អំបូរ​សាប់‌យូ‌ល៉ូន មាន​១​ម៉ឺន​២​ពាន់​នាក់ ពី​ពូជ​អំបូរ​យ៉ូសែប មាន​១​ម៉ឺន​២​ពាន់​នាក់ ហើយ​ពី​ពូជ​អំបូរ​បេន‌យ៉ា‌មីន មាន​១​ម៉ឺន​២​ពាន់​នាក់ ដែល​បាន​បោះ​ត្រា។

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 7

មើលវិវរណៈ 7:8នៅក្នុងបរិបទ