គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 3:22 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

អ្នក​ណា​ដែល​មាន​ត្រចៀក ឲ្យ​អ្នក​នោះ​ស្តាប់​សេចក្ដី ដែល​ព្រះ‌វិញ្ញាណ​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ដល់​ពួក​ជំនុំ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ចុះ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 3

មើលវិវរណៈ 3:22នៅក្នុងបរិបទ