គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 10:1 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ខ្ញុំ​ក៏​ឃើញ​ទេវតា​ដ៏​ពូកែ​១​ទៀត ចុះ​មក​ពី​លើ​មេឃ មាន​ពពក​ហ៊ុម ហើយ​មាន​ឥន្ទ‌ធនូ​នៅ​លើ​ក្បាល​ទេវតា​នោះ​ដូច​ជា​ថ្ងៃ ហើយ​ជើង​ដូច​ជា​បង្គោល​ភ្លើង

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 10

មើលវិវរណៈ 10:1នៅក្នុងបរិបទ