គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 7:45 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

អ្នក​មិន​បាន​ថើប​ខ្ញុំ​សោះ តែ​តាំង​ពី​ខ្ញុំ​ចូល​មក នាង​ចេះ​តែ​ថើប​ជើង​ខ្ញុំ​ដោយ​ស្រឡាញ់

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 7

មើលលូកា 7:45នៅក្នុងបរិបទ