គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 11:51 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

គឺ​ចាប់​តាំង​ពី​ឈាម​របស់​អេបិល ទៅ​ដល់​ឈាម​របស់​សាការី ដែល​គេ​សំឡាប់ នៅ​កណ្តាល​អាសនា និង​វិហារ​ផង អើ ខ្ញុំ​ប្រាប់​ថា ឈាម​ទាំង​នោះ​នឹង​ត្រូវ​ទារ​ពី​មនុស្ស​ដំណ​នេះ​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 11

មើលលូកា 11:51នៅក្នុងបរិបទ