គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 5:6 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដ្បិត​កាល​យើង​នៅ​ខ្សោយ​នៅ​ឡើយ លុះ​ដល់​កំណត់​ហើយ នោះ​ព្រះ‌គ្រីស្ទ​ទ្រង់​បាន​សុគត​ជំនួស​មនុស្ស​ទមិល​ល្មើស

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 5

មើលរ៉ូម 5:6នៅក្នុងបរិបទ