គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 4:6 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដូច​ជា​ហ្លួង​ដាវីឌ​បាន​សំដែង​ពី​សណ្ឋាន​ដ៏​មាន​ពរ​នៃ​មនុស្ស ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​រាប់​ជា​សុចរិត​ក្រៅ​ពី​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ថា

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 4

មើលរ៉ូម 4:6នៅក្នុងបរិបទ