គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:4 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដ្បិត​ដែល​យើង​រាល់​គ្នា​មាន​អវយវៈ​ជា​ច្រើន រួម​គ្នា​ជា​រូប‌កាយ​តែ​មួយ តែ​អវយវៈ​ទាំង​នោះ​មាន​ការ‌ងារ​ផ្សេងៗ ពី​គ្នា​ជា​យ៉ាង​ណា

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:4នៅក្នុងបរិបទ