គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 18:29 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដូច្នេះ លោក​ពីឡាត់​ចេញ​ទៅ​ឯ​គេ សួរ​ថា តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ចោទ​ប្រកាន់​មនុស្ស​នេះ​ពី​រឿង​អ្វី

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 18

មើលយ៉ូហាន 18:29នៅក្នុងបរិបទ