គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 16:8 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

កាល​ណា​ទ្រង់​បាន​យាង​មក​ហើយ នោះ​ទ្រង់​នឹង​សំដែង ឲ្យ​មនុស្ស​លោក​ដឹង​ច្បាស់ ពី​អំពើ​បាប ពី​សេចក្តី​សុចរិត ហើយ​ពី​សេចក្តី​ជំនុំ‌ជំរះ

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 16

មើលយ៉ូហាន 16:8នៅក្នុងបរិបទ